Middlebury

MiddLab

Moran, editor of The Dictionary of Literary Biography, Volume 328, Chinese Fiction Writers, 1900-1949, discusses the lives and careers of some of the writers profiled in the book. Authors include Ai Wu, Ba Jin, Bao Tianxiao, Bing Xin, Cheng Xiaoqing, Ding Ling, Jiang Guangci, Lai He, Lao She, Ling Shuhua, Lu Xun, Lu Yin, Mao Dun, Mu Shiying, Shen Congwen, Shi Tuo (Lu Fen), Wu Jianren (Wo Foshanren), Wumingshi (Bu Baonan), Xiao Hong, Xu Zhenya, Yu Dafu, Zeng Pu, Zhang Ailing (Eileen Chang) and Zhang Tianyi.

People

Moran, Tom

Related Links

Downloads

Connections

This project is included in these themes:

Leave a Reply

Sites DOT MiddleburyThe Middlebury site network.